Всі статті
 Здоров'я
 Краса
 Дієта
 Він і вона
 Суспільство
 Корисні поради
 Пошук:   

Кулінарія
Дієта
Хобі
Поради спеціаліста
Освіта
Для неї
Інтим
Догляд за тілом
Відносини
Авто
Рибалка
Сад, дача
Квіти
Реєстрація
Вхід
RSS
Вітаємо Вас, Гість

...


Статут ВПЗУ - Вільна профспілка залізничників України

Статут ВПЗУ - Вільна профспілка залізничників України

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    1.Найменування професійної спілки - Вільна профспілка залізничників України. Скорочене найменування профспілки – ВПЗУ. Юридична адреса: 03035, м. Київ, майдан Петра Кривоноса, 4. 1.1.Вільна профспілка залізничників України (далі по тексту профспілка) - всеукраїнська громадська організація /профспілка/, що об’єднує громадян пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної та трудової діяльності.

    1.2. Профспілка має статус всеукраїнської громадської організації /профспілки/. Первинні, територіальні організації профспілки діють в більшості адміністративно-територіальних одиниць України, де розташовані підприємства, установи або організації залізничного, промислового транспорту і транспортного будівництва, метрополітену та інших відповідних галузей незалежно від форм власності і виду господарювання.

   1.3. Профспілка діє відповідно до Конституції України, Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" Закону України "Про об’єднання громадян", Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них, міжнародних договорів, угод, конвенцій, які ратифіковані Верховною Радою України та на основі цього Статуту.

   1.4. Профспілка, як повноважений представник осіб, зазначених у п.1.1. цього Статуту, встановлює взаємовідносини, представляє інтереси членів профспілки з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями та їх об’єднаннями на основі принципів соціального партнерства, відповідно до чинного законодавства України на основі системи колективних договорів та угод.

    1.5. Профспілка, як добровільна громадська організація: - взаємодіє та співпрацює з іншими профспілками та їх об’єднаннями, що діють в Україні, може входити на добровільних засадах (та вільно виходити) до федерацій, конфедерацій, інших профспілкових об’єднань України на правах рівноправного колективного члена, якщо це передбачено їх Статутами; - співпрацює з профспілками інших країн, може входити в установленому порядку до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій та об’єднань, які представляють інтереси працівників, брати участь в їх діяльності.

   1.6. Профспілка у своїй діяльності незалежна від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна.

    1.7. Діяльність структур політичних партій та релігійних конфесій в органах профспілки не допускається.

    1.8. Профспілка бере участь у розробці законодавчих і нормативних актів з праці, соціально-економічних та інших питань в державних органах відповідних рівнів.

   2 . МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛКИ

   2.1.Метою діяльності профспілки є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів.

      2.2. З метою реалізації своїх програмних завдань профспілка в порядку встановленому законодавством:

      - захищає право членів профспілки на працю, бере участь у розробленні та здійсненні державної політики в галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту, житлового та побутового забезпечення;

      - вносить пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади та місцевого самоврядування про прийняття або внесення змін до законів і інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери;

     - веде колективні переговори, здійснює укладання колективних договорів, генеральної, галузевої, регіональних угод від імені працівників у порядку, встановленому законодавством України;

      - здійснює громадський контроль за дотриманням роботодавцями трудового законодавства, надає членам профспілки необхідну юридичну допомогу; - представляє права та інтереси членів профспілки за їх дорученням при вирішенні індивідуальних трудових спорів;

      - представляє інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), в порядку встановленому законодавством, направляє своїх представників для участі в діяльності примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір;

       - представляє інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, міжнародних судових установ;

       - для захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників, всіх членів профспілки відповідно до діючого законодавства організовує та проводить збори, мітинги, походи, демонстрації, страйки;

     - бере участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, розмірів заробітної плати та умов оплати праці, пенсій та соціальних виплат працівникам підприємств, установ, організацій відповідно до чинного законодавства України ;

     - здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов;

     - для висвітлення своє діяльності активно використовує засоби масової інформації, має право бути засновником засобів масової інформації та здійснювати видавничу діяльність відповідно до законодавства;

     - має право одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців та їх об’єднань інформацію з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, інформацію про результати господарської діяльності підприємств, установ, організацій, статистичні дані від Державного комітету статистики України та міського управління статистики з питань праці та соціально-економічних питань, виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань;

     - бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням, як представник застрахованих осіб;

     - з метою реалізації статутних завдань може здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, формує відповідні фонди;

      - інформує членів профспілки про свою діяльність та її результати;

     - дбає про соціальний і правовий захист своїх членів

     - профспілкових працівників, профспілкового активу;

     - бере участь у розробленні державної політики зайнятості населення, проводить спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, пропонує заходи щодо спільного захисту членів профспілки, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ, організацій галузі, здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість;

      - представляє права та інтереси членів профспілки у відносинах з роботодавцем в управлінні підприємствами, установами, організаціями, а також у випадках приватизації об’єктів державної та комунальної власності, бере участь через своїх представників у роботі комісій з приватизації;

     - організовує та здійснює громадський контроль за реалізацією прав членів профспілки у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги;

      - організовує оздоровлення та відпочинок членів профспілки. Бере участь у розвитку фізичної культури, спорту, туризму;

     - бере участь в охороні довкілля, захисті населення від негативного екологічного впливу, сприяє діяльності громадських природоохоронних організацій, може проводити громадські екологічні експертизи, здійснювати іншу не заборонену законом діяльність у цій сфері.

  2.3. Профспілка організовує свою діяльність, виходячи з демократичних принципів:

     - добровільності вступу до профспілки і виходу з неї;
     - виборності всіх профспілкових органів знизу доверху;
     - забезпечення представництва основних професійних груп галузі у виборних профспілкових органах;
      - розмежування повноважень, визначення компетенції всіх профспілкових органів та самостійності виборних органів у вирішенні питань, що відносяться до їх компетенції; - свободи дискусії на стадії обговорення питань, поваги до думки меншості та обов’язковості виконання прийнятих рішень;
      - звітності всіх виборних органів перед профспілковими організаціями, що їх обрали, і взаємної відповідальності профспілкових органів всіх рівнів у межах компетенції, визначеної цим Статутом; - колегіальності в роботі організації та виборних органів і особистої відповідальності за виконання прийнятих рішень і профспілкових доручень;
     - єдності, солідарності всіх членів профспілки, всіх її структур в реалізації статутних завдань;
     - нормованого фінансового забезпечення ефективної діяльності профспілкових органів всіх рівнів;
     - рівності прав членів профспілки.

3. ЧЛЕНИ ПРОФСПІЛКИ , ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ


   3.1. Членом профспілки може бути кожний громадянин України, хто визнає цей Статут, сплачує членські внески, працює в установах, організаціях, підприємствах, що відносяться до галузі залізничного та промислового транспорту і транспортного будівництва, метрополітену та інших відповідних галузей незалежно від форм власності і видів господарювання, або працював у них до виходу на пенсію.

    3.2. Членство в профспілці є добровільним. Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина, прийом в члени профспілки здійснюється в індивідуальному порядку первинною профспілковою організацією, її профспілковим комітетом, а при її відсутності - виборним органом вищої за статусом профспілкової організації.

    3.3. Члени профспілки перебувають на обліку в профспілковій організації за місцем основної роботи.

    3.4. Профспілковий стаж і право перебувати в профспілці, бути на обліку в профспілковій організації за місцем попередньої роботи зберігається ( при умові сплати членських внесків): - за особами, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною; - за військовослужбовцями, які перебувають на дійсній військовій службі; - за працівниками, які тимчасово зайняті на сезонних роботах за умови їх повернення на роботу в установи і заклади галузі; - за пенсіонерами; - за безробітними і тимчасово не працюючими з поважних причин;

   3.5.Стаж профспілкового членства обчислюється з дня прийняття рішення первинною профспілковою організацією.

   3.6.Члени профспілки, які беруть активну участь в діяльності первинних, територіальних організаціях профспілки, за рішенням виборних органів профспілки можуть бути нагороджені профспілковими відзнаками, заохочені морально та матеріально.

   3.7. Члени профспілки мають право: - на представництво, здійснення та захист їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів; - на правовий захист, безоплатну юридичну допомогу з питань соціально-економічних і трудових відносин; - на звернення до всіх профспілкових органів і одержання від них аргументованих відповідей; - на участь у профспілкових зборах, конференціях, акціях та інших заходах, які проводить профспілка; - на вільне обговорення питань, які розглядаються на зборах, засіданнях виборних профспілкових органів різних рівнів, в засобах масової інформації, на висловлення своєї точки зору, внесення пропозицій до резолюцій постанов профспілкових органів; - на одержання інформації про роботу профспілкових органів та прийняті ними рішення, участь у роботі відповідних профспілкових органів з питань, що стосуються їх особисто; - обирати і бути обраним до профспілкових органів всіх рівнів, крім випадків, передбачених Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" і цим Статутом.

    3.8. Члени профспілки, обрані до складу виборних профспілкових органів, мають додаткові гарантії, передбачені законодавством.

    3.9. Члени виборних профспілкових органів, їх керівники, які не звільнені від основної роботи, можуть одержувати за роботу в профспілці винагороду, розмір якої визначається згідно з нормативними документами профспілки в межах коштів, передбачених на оплату праці профспілкових працівників.

   3.10. Члени профспілки зобов’язані: - визнавати і виконувати даний Статут; - регулярно сплачувати членські внески; - особисто брати участь у діяльності однієї з первинних профспілкових організацій, в якій вони перебували на обліку; - виконувати рішення профспілкових органів; - не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації, перешкоджають досягненню мети і завдань профспілки, порушують єдність профспілки.

    3.11. Член профспілки за порушення вимог Статуту ( в т.ч. несплату членських внесків) без поважних причин протягом 3 місяців може бути виключений з профспілки.


    3.12. Питання про виключення з профспілки вирішується на зборах профспілкової групи, первинної профспілкової організації в присутності члена профспілки. У випадку відмови члена профспілки без поважних причин бути присутнім на профспілкових зборах (конференціях) це питання може вирішуватися за його відсутності. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2\3 присутніх на зборах (конференції).

   3.13. Відмінити рішення про виключення, в т.ч. і достроково, може той орган, який виніс таке рішення.

   3.14. Член профспілки, виключений з її рядів, має право у місячний термін оскаржити рішення про виключення у вищому профспілковому органі.

   3.15. Профспілковий орган, в який оскаржено рішення про виключення, всебічно розглядає обставини цього рішення і у 10 денний термін з дня отримання звернення, письмово повідомляє заявника і профорган, який прийняв рішення, про результати розгляду.

   4. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПРОФСПІЛКИ


    4.1.Профспілка організовується за територіальним принципом.

   4.2.Організаційними ланками профспілки є: - первинні профспілкові організації (профспілкові організації ) - добровільне об’єднання членів профспілки, які, як правило, працюють в одній установі, організації на підприємстві; - територіальні профспілкові організації;

   4.3. Вищими органами в організаційних ланках профспілки є: - у первинній профспілковій організації – загальні збори (конференція); - в територіальних організаціях - конференції;

   4.4. Терміни скликання, пропозиції до порядку денного загальних зборів, конференцій, з’їзду, норму представництва та порядок виборів делегатів на конференції, з’їзд визначаються відповідними керівними виборними профспілковими органами.

   4.5. Загальні збори обирають у первинній профспілковій організації – профспілковий комітет, голову профкому з терміном повноважень 4 роки.

   4.6. Конференції територіальних організацій обирають або формують вищі керівні органи – територіальних організацій профспілки з терміном повноважень 4 роки та обирають голів зазначених організацій.

   4.7.Профспілковими представниками від профспілки є профгрупорг, голова профкому, голова профспілки, їх заступники, які обираються на звітно-виборних профспілкових зборах, конференціях, з’їздах.

   4.8.Кількісний склад і порядок формування керівних профспілкових органів визначається звітно-виборними зборами, конференціями, з’їздом.

   4.9.Вибори профспілкових органів, їх голів, заступників проводиться закритим (таємним) або відкритим голосуванням. У такому ж порядку обираються делегати на конференції, з’їзди. Обраними вважаються кандидати, що набрали більше половини голосів від загальної кількості тих, що взяли участь у голосуванні.

   4.10.Дострокові вибори будь-якого керівного профспілкового органу можуть бути проведені на вимогу не менше однієї третини членів профспілки, які об’єднуються відповідною профспілковою організацією, або за пропозицією вищого профспілкового органу.

   4.11.Профспілкові збори, засідання виборних профспілкових органів вважаються правомірними, якщо в них бере участь більше половини членів профспілкової організації або її виборного органу. Профспілкові конференції, з’їзди вважаються правомірними, якщо в їх роботі бере участь не менше двох третин делегатів.

   4.12.Рішення профспілкових зборів, конференцій, з’їздів і відповідних органів приймаються більшістю голосів присутніх, якщо інше не передбачено цим Статутом.

   4.13.Виборні профспілкові органи, їх керівники несуть відповідальність перед профспілковими організаціями, які їх обрали та вищими керівними профспілковими органами за виконання у профспілкових організаціях вимог цього Статуту.

   4.14.При прийнятті рішень профспілкові збори, конференції, виборні профспілкові органи зобов’язані розглядати всі точки зору. Меншість має право відстоювати свої пропозиції, фіксувати їх у протоколах, вимагати повторного розгляду у своїх організаціях або у вищих профспілкових органах, захищати і роз’яснювати їх, в т.ч. і через засоби масової інформації. Рішення, прийняті більшістю, є обов’язковими для всіх членів профспілки.

   4.15. Рішення виборного профспілкового органу, що не відповідають нормам цього Статуту і іншим нормативним документам профспілки, скасовуються вищим профспілковим органом.

   4.16. Виборні профспілкові органи можуть створювати постійні й тимчасові комісії, секції, позаштатні відділи для вирішення статутних завдань.

    4.17. Виборні профспілкові органи всіх рівнів забезпечують навчання своїх членів і активу, інформують членів профспілки про свою діяльність і прийняті рішення, надають вищим профспілковим органам статистичну та фінансову звітність, ведуть документацію за встановленими формами і переліком. Члени виборних профспілкових органів регулярно звітують про свою роботу, перед членами профспілки, на зборах, конференціях, з’їздах. Голови виборних профспілкових органів всіх рівнів щорічно звітують про свою роботу на засіданнях цих органів.

    4.18.Члени виборних профспілкових органів, які не виправдали довір’я, допустили порушення цього Статуту, можуть бути достроково виведені із складу на вимогу профспілкової організації, в якій вони перебували на обліку, або з ініціативи цих профорганів. Члени виборного профспілкового органу, які втратили з ним зв’язок внаслідок зміни роботи або місця проживання, виводяться із його складу. Поповнення складу виборного органу здійснюється згідно з цим Статутом.

    4.19.Для перевірки повноважень членів профспілки, делегованих до складу виборних профспілкових органів, збори, конференції, з’їзди обирають відповідно постійно діючі мандатні комісії.

   5. ПЕРВИННІ ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ


     5.1.Первинна профспілкова організація створюється при наявності не менше 3 членів профспілки, які працюють в одній установі, організації на підприємстві залізничного, промислового транспорту і транспортного будівництва, метрополітену та інших відповідних галузей незалежно від форм власності і виду господарювання з метою захисту своїх трудових, соціально – економічних прав і професійних інтересів. Якщо в трудових колективах є менше, ніж 3 члени профспілки, то вони входять до складу вищестоящої профспілкової організації профспілки.

    5.2.Рішення про створення первинної організації профспілки приймається на установчих зборах. На цих же зборах розглядається питання про порядок реєстрації організації центральним органом профспілки. Відповідний керівний орган профспілки розглядає питання щодо взяття на облік первинної профспілкової організації не пізніше як протягом місяця з дня подання рішення про створення первинної профспілкової організації.

   5.3.Первинна профспілкова організація керується у своїй діяльності даним Статутом, програмними документами і рішеннями профспілкових органів, чинним законодавством. В межах повноважень, визначених даним Статутом, вона визначає пріоритетні напрямки своєї діяльності, вирішує питання власної структури.

    5.4. У первинній профспілковій організації, чисельність якої понад 200 членів, згідно з рішенням її зборів або конференції можуть створюватися за виробничими або професійним принципом профспілкові групи різних категорій працівників.

    5.5. Профспілкові загальні збори (конференції) проводяться в міру необхідності, але не рідше 2 разів на рік.

   5.6. Звітно-виборні загальні збори (конференції) проводяться не рідше ніж 1 раз у 4 роки. Загальні збори (конференція) вирішують основні питання діяльності первинної організації, реалізують право власності на майно та кошти, обирають профспілковий комітет, голову первинної організації терміном на 4 роки, вирішують інші питання.

    5.7.Профспілковий комітет первинної профспілкової організації:

     - скликає профспілкові збори (конференції), організовує виконання їх рішень та рішень вищих профспілкових органів, критичних зауважень і пропозицій членів профспілки, організовує поточну діяльність первинної організації;
     - укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;
      - разом з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці;
     - разом з роботодавцем розробляє напрями розподілу коштів фонду споживання, бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників підприємства, установи, організації, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних та компенсаційних виплат;
     - разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;
      - разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, установи, організацій, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників, бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;
     - вносить до органів державної влади та місцевого самоврядування, управління галузі пропозиції з цих питань;
     - бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації;
      - представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та у колективному спорі, сприяє його вирішенню;
     - приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов’язань за колективним договором;
     - дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених законодавством;
     - бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці, здійснює контроль за відшкодуванням підприємством, установою або організацією шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виробництвом або виконанням ним трудових обов’язків;
     - здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі або організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;
     - здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей, наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі або організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із Статутом підприємства, установи або організації та колективним договором;
     - разом з роботодавцем у встановленому порядку розподіляє житлову площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи або організації, а також ту житлову площу, яка надається власникові у розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників, організовує громадський контроль за дотриманням законодавства про житло, сприяє організації кооперативного та індивідуального будівництва, розвитку підсобного господарства, колективного садівництва та городництва;
     - висуває свої кандидатури до складу комісії по трудових спорах, яка обирається загальними зборами трудового колективу;
     - сприяє розвитку серед працівників та членів їх сімей самодіяльної художньої творчості, фізичної культури, спорту, туризму;
     - розробляє та вносить на розгляд щорічний кошторис витрат з урахуванням всіх видів надходжень та звітує про його виконання перед профспілковою організацією;
     - від імені членів профспілки здійснює розпорядження коштами, іншим майном, що належить профспілковій організації на праві власності;
    - представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування. Направляє на умовах, передбачених колективним договором, членів профспілки та членів їх сімей на санаторно-курортне лікування і відпочинок, перевіряє організацію їх медичного обслуговування;
      - надає вищим профспілковим органам інформацію, що стосується діяльності первинної профспілкової організації, фінансову, статистичну звітність, веде документацію за встановленими формами і переліком, забезпечує своєчасну та в повному обсязі сплату членами профспілки профспілкових внесків. У первинній профспілковій організації з чисельністю понад 200 членів профспілковий комітет може обирати президію, яка є постійним робочим органом між засіданням профкому, передавати деякі права, що належать до компетенції профспілкового комітету. Роботу профспілкового комітету організовують голова профспілкової організації за посадою (голова профкому), його заступник (и). Їх конкретні обов’язки і повноваження визначаються цим Статутом, іншими нормативними документами профспілки, посадовими обов’язками, визначеними профкомом первинної профспілкової організації. Профспілковий комітет первинної профспілкової організації обирається на загальних зборах (конференціях) профспілки терміном на 4 роки.

   5.8.Голова первинної профспілкової організації (голова профспілкового комітету):
     - без довіреності представляє профспілкову організацію в адміністрації організації, установи чи підприємства, в органах державної та місцевої влади, організаціях роботодавців та їх об’єднаннях, об’єднаннях громадян, в інших організаціях, засобах масової інформації, в міжнародних організаціях; у межах своїх повноважень може здійснювати будь-які дії в інтересах профспілки, якщо ці дії не суперечать законодавству і даному Статуту;
     - робить в необхідних випадках заяви, надсилає звернення і клопотання від імені профспілкової організації;
     - скликає засідання профспілкового комітету, організовує підготовку необхідних матеріалів на профспілкові збори (конференції);
     - головує на засіданнях профкому, підзвітний цьому органу;
      - формує виконавчий апарат профкому в межах асигнувань передбачених бюджетом, штат, затверджує функціональні обов’язки структурних підрозділів і працівників апарату, інші документи, що регламентують його роботу, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату, організовує його роботу;
     - розпоряджається коштами профкому в межах асигнувань, передбачених кошторисом, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки;
     - здійснює контроль за ефективністю використання майна профспілкової організації, діяльністю підвідомчих та створених підприємств, організацій;
     - від імені профспілкової організації укладає договори і угоди, організовує контроль за їх виконанням;
     - виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності профспілкової організації в межах даного Статуту;
     - у випадку відсутності голови профспілкової організації (голови профкому) його обов’язки виконує заступник. При відсутності одночасно голови профспілкової організації (голови профкому) і його заступника (ів) скликається засідання профкому, де вирішується питання про керівництво профспілковою організацією. Профспілкові комітети і їх голови організовують профспілкову роботу в структурних підрозділах трудових колективів, забезпечують виконання рішень виборних профспілкових органів, зборів, конференцій. Профспілковий груповий організатор здійснює індивідуальну роботу серед членів профспілки, залучає кожного з них до активної громадської діяльності, піклується про оплату їх праці, поліпшення умов праці, побуту та відпочинку. Голова первинної профспілкової організації (голова профспілкового комітету) обирається загальних зборах (конференціях) профспілки терміном на 4 роки.

  6.ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ

    6.1.Територіальні профспілкові організації /місцеві, обласні, АРК, м. Києва та Севастополя / об’єднують:
     - первинні профспілкові організації підприємств, установ, організацій залізниці, відокремлених структурних підрозділів залізниць;
     - первинні профспілкові організації підприємств, установ або організацій транспортного будівництва та метрополітену; - первинні профспілкові організації підприємств, установ організацій інших відповідних галузей. Рішення про створення територіальної профспілкової організації може прийматися первинними профспілковими організаціями, Радою голів профспілки, Малою Радою профспілки. Припинення діяльності територіальної профспілкової організації проводиться за рішенням конференції територіальної профспілкової організації, якщо з якихось об’єктивних причин її скликання неможливе, то рішення про припинення діяльності територіальної профспілкової організації приймається вищим за статусом профспілковим органом.

     6.2. Територіальний комітет профспілки:
     - організовує роботу територіальної профспілкової організації щодо виконання рішень конференції територіальної профспілкової організації, вищих за статусом виборних органів профспілки з урахуванням статутної мети і завдань профспілки; - координують діяльність первинних профспілкових організацій, надає їм практичну допомогу і підтримку в реалізації їх статутних прав, повноважень і обов’язків;
     - укладає колективний договір або угоду з відповідним роботодавцем, реалізує інші повноваження виборного органу профспілкової організації на підприємстві, установі або організації, у відносинах з роботодавцем, органами місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями; - контролює виконання колективного договору на підприємствах, в установах і організаціях, їх структурних підрозділах;
     - надає допомогу первинним профспілковим організаціям при укладанні колективних договорів і угод на підприємствах, установах, організаціях, їх структурних підрозділах з відповідними роботодавцем;
     - створює постійні і тимчасові громадські комісії, навчає профспілковий актив і профспілкових працівників, вивчає і поширює досвід профспілкових організацій;
     - визначає розміри відрахувань від членських профспілкових внесків для забезпечення статутної діяльності територіального профспілкового комітету;
     - затверджує кошторис по коштах профспілкового бюджету, звіт про його виконання.
     - обирається строком 4 роки.

   6.3. Голова профспілкової територіальної організації (голова профспілкового комітету):
     - організовує роботу профспілкової організації, профспілкового комітету;
     - без довіреності здійснює дії від імені профспілкової організації, представляє її інтереси та інтереси членів профспілки відповідно до законодавства України і Статуту профспілки;
      - несе персональну відповідальність за повне і своєчасне збирання членських профспілкових внесків та дотримання порядку їх обов’язкових відрахувань і розподілення, розпоряджається майном в межах повноважень, наданих відповідним виборним органом, і коштами організації в межах затвердженого кошторису, укладає угоди, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки;
     - виконує інші дії в межах прав, наданих законодавством України, рішеннями загальних зборів, конференції, виборних профспілкових органів, колективними договорами та угодами, Статутом профспілки. - обирається строком 4 роки.
 

      Схожі публікації:
Категория: Суспільство та життя | Просмотров: 5341Всього коментарів: 0
Имя *:
Email:
Усі смайли
Код *:


/_pu/40/42632184.jpg Порядок зміни імені, прізвища та по батькові

/_pu/40/90710485.jpg З життя наших пращурок: Чому займатися сексом в 35 було смішно, а в 15 – страшно (18+)

/_pu/40/51848115.jpg Як отримати відшкодування за послуги муніципальної няні

/_pu/40/36298342.jpg Как правильно брить ноги женщинам без раздражения

/_pu/40/01469876.jpg Секрети красивої ходи: від чого залежить та як домогтися легкої і красивої ходи

/_pu/40/93861975.jpg З чим можна носити чоловічі і жіночі мокасиниДлительность: 19.03.2019
00:02:47Комментов: 0
Категория: Люди и блоги
Длительность: 19.03.2019
00:03:07Комментов: 0
Категория: Краса і здоров'я
/_pu/16/07799821.jpg

Алкоголь является стимулятором и депрессантом одновременно

Напитки

/_pu/28/51289272.jpg

Хороший квас - це напій здоров'я, який здатний замінити собою слабоалкогольні напої
     

Первые блюда
Вторые блюда
Салаты
Закуски, бутерброды
Соусы и приправы
Десерт
Выпечка
Напитки
Консервирование
Хозяйке на заметку
Пасхальные рецепты
Рецепты постных блюд
Рецепты для мультиварки


Суспільство та життя [115]
Життєвий ритм
Психологія [64]
Психологія відносин
Народні заговори [16]
Народні старовинні заговори

  

   admin@grebenka.com

  +38 (099) 361-83-66
  +38 (097) 168-46-12

   » Добавить в закладки 
   » Зворотній зв'язок
   » Інформація про портал
   » Мобільна версія сайту

     RSS-експорт новин:
   Новини | Фоторепортажі
   Публікації | Оголошення
   Форум

   » Знаєте про новину чи подію в місті? Повідомте і ми напишемо про це на сайті.   Додати новину

   » Потік онлайн-опитувань
   » Книга відгуків і пропозицій
   » FAQ Питання та відповіді
   » Реклама на сайті

  Відправити СМС безкоштовно Відправка SMS безкоштовно