Архів новин    Новини Гребінки    Новини Полтавщини    Новини громади    Події    Суспільство    Освіта    Культура    Здоров'я    Спорт    Технології    Новини Полтавщини TV    
Навчання Хімія Англійська мова
Физика Математика


Англійська мова | Таблиця неправильних дієслів


Англійська мова | Таблиця неправильних дієслів

Неправильні дієслова в англійській мові (irregular verbs) – це такі дієслова, минулий час яких (Past Simple та Past Participle) не утворюється за допомогою додавання закінчення -ed.

Таких дієслів в англійській мові майже дві сотні і немає жодного іншого варіанту крім того, що вам потрібно їх просто завчити.

В цьому вам допоможе таблиця неправильних дієслів англійської мови, в якій подані слова у трьох формах зперекладом.

A

Infinitive Past Simple Past Participle Переклад
to abide abode/abided abode/abided дотримуватися
to arise arose arisen виникати
to awake awoke/awakened awoken/awakened прокидатися

B

to backslide backslid backslid / backslidden відступати
to abide abode/abided abode/abided дотримуватися
to be was / were been бути
to bear bore born / borne нести
to beat beat beaten бити
to become became become ставати
to begin began begun починати
to bend bent bent згинатися
to bet bet bet / betted ставити
to bid bid / bade bid / bidden ставити ставку
to bind bound bound пов’язувати
to bite bit bitten вкусити
to bleed bled bled кровоточити
to blow blew blown дути
to break broke broken ламати
to breed bred bred вирощувати
to bring brought brought приносити
to broadcast broadcast / broadcasted broadcast / broadcasted передавати
to browbeat browbeat browbeaten / browbeat залякувати
to build built built будувати
to burn burnt / burned burnt / burned горіти
to burst burst burst вибухати
to bust bust / busted bust / busted розорювати
to buy bought bought купляти

C

to cast cast cast кидати
to catch caught caught хапати
to choose chose chosen вибирати
to cling clung clung чіплятися
to clothe clad / clothed clad / clothed одягати
to come cаme come приходити
to cost cost cost коштувати
to creep crept crept повзти
to crossbreed crossbreed crossbreed схрещувати
to cut cut cut різати

D

to daydream daydreamt / daydreamed daydreamt / daydreamed мріяти
to dare durst dared відважуватися
to deal dealt dealt вирішувати
to dig dug dug копати
to disprove disproved disproved / disproven спростовувати
to dive dove / dived dived ниряти
to do did done робити
to draw drew drawn малювати
to dream dreamed / dreamt dreamed / dreamt мріяти
to drink drank drunk пити
to drive drove driven керувати
to dwell dwelt / dwelled dwelt / dwelled жити

E

to eat ate eaten їсти

F

to fall fell fallen падати
to feed fed fed годувати
to feel felt felt відчувати
to fight fought fought боротися
to fit fit / fitted fit / fitted підходити
to flee fled fled уникати
to fling flung flung кидати
to fly flew flown літати
to forbid forbade forbidden забороняти
to forecast forecast forecast передбачати
to forego / forgo forewent foregone відмовлятися
to foresee foresaw foreseen передбачати
to foretell foretold foretold пророкувати
to forget forgot forgotten забувати
to forgive forgave forgiven пробачати
to forsake forsook forsaken залишати
to freeze froze frozen заморожувати
to frostbite frostbit frostbitten відморожувати

G

to get got got / gotten отримувати
to give gave given давати
to go went gone йти
to grind ground ground молоти
to grow grew grown рости

H

to hand-feed hand-fed hand-fed годувати з рук
to handwrite handwrote handwritten писати від руки
to hang hung hung висіти
to have had had мати (щось)
to hear heard heard чути
to hew hewed hewn / hewed рубати
to hide hid hidden ховатися
to hit hit hit вдаряти
to hold held held тримати
to hurt hurt hurt завдавати болю

I

to inbreed inbred inbred розводити (рослини)
to inlay inlaid inlaid інкрустовувати
to input input / inputted input / inputted вводити дані
to interbreed interbred interbred схрещувати
to interweave interwove / interweaved interwoven / interweaved вплітати
to interwind interwound interwound заплітати

J

to jerry-build jerry-built jerry-built будувати халтурно

K

to keep kept kept тримати
to kneel knelt / kneeled knelt / kneeled ставати на коліна
to knit knitted / knit knitted / knit в’язати
to know knew known знати

L

to lay laid laid класти (щось)
to lead led led вести
to lean leaned / leant leaned / leant спиратися
to leap leaped / leapt leaped / leapt стрибати
to learn learned / learnt learned / learnt вчити
to leave left left полишати
to lend lent lent давати у борг
to let let let дозволяти
to lie lay lain лежати
to light lit / lighted lit / lighted освічувати
to lip-read lip-read lip-read читати з губ
to lose lost lost втрачати

M

to make made made робити, створювати
to mean meant meant означати
to meet met met зустрічати
to miscast miscast miscast неправильно вирахувати
to misdeal misdealt misdealt діяти невірно
to misdo misdid misdone помилятися
to misgive misgave misgiven передчувати зле
to mishear misheard misheard недочути
to mislead misled mislaid вводити в оману
to mishit mishit mishit промахнутися
to mislearn mislearned / mislearnt mislearned / mislearnt вивчати невірно
to misread misread misread неправильно тлумачити
to misset misset misset невірно настроїти
to misspeak misspoke misspoken обмовлятися
to misspell misspelled / misspelt misspelled / misspelt писати з помилками
to misspend misspent misspent розтринькувати гроші
to mistake mistook mistaken помилятися
to misteach mistaught mistaught вчити невірно
to misunderstand misunderstood misunderstood не порозумітися
to miswrite miswrote miswritten писати невірно
to mow mowed mowed / mown жати

О

to offset offset offset компенсовувати
to outbid outbid outbid перекуповувати
to outbreed outbred outbred виховувати поза сім’єю
to outdo outdid outdone перевершувати
to outdraw outdrew outdrawn привертати увагу
to outdrink outdrank outdrunk перепити
to outdrive outdrove outdriven обганяти
to outfight outfought outfought перемагати в бою
to outfly outflew outflown перелітати
to outgrow outgrew outgrown переростати
to outleap outleaped / outleapt outleaped / outleapt вистрибувати
to outride outrode outridden випереджати
to outrun outran outrun випереджати
to outsell outsold outsold продавати більше
to outshine outshined / outshone outshined / outshone затьмарювати
to outshoot outshot outshot стріляти далі
to outsing outsang outsung співати краще
to outsit outsat outsat засиджуватися
to outsleep outslept outslept прогавати
to outsmell outsmelled / outsmelt outsmelled / outsmelt винюхати
to outspeak outspoke outspoken висловлюватися
to outspeed outsped outsped переганяти
to outspend outspent outspent витрачати більше
to outswear outswore outsworn клястися більше
to outswim outswam outswum перепливти когось
to outthink outthought outthought перехитрити
to outthrow outthrew outthrown викидати
to outwrite outwrote outwritten писати краще
to overbid overbid overbid перебивати ціну
to overbuild overbuilt overbuilt будувати занадто багато
to overbuy overbought overbought купувати у великій кількості
to overcome overcame overcome подолати
to overeat overate overeaten переїдати
to overfeed overfed overfed перегодовувати
to overhang overhung overhung випинатися
to overhear overheard overheard підслуховувати
to overlay overlaid overlaid перекривати
to overpay overpaid overpaid пеепачувати
to override overrode overridden відкидати
to overrun overrun overrun виминати
to oversee oversaw overseen спостерігати
to oversell oversold oversold робити розпродаж
to oversew oversewed oversewn / oversewed зшивати
to overshoot overshot overshot промахуватися
to oversleep overslept overslept проспати
to overspeak overspoke overspoken багато говорити
to overspend overspent overspent смітити грошима
to overtake overtook overtaken доганяти
to overthink overthought overthought мудрувати
to overthrow overthrew overthrown скидати
to overwind overwound overwound перекручувати
to overwrite overwrote overwritten переписувати

P

to partake partook partaken брати участь
to pay paid paid платити
to plead pleaded / pled pleaded / pled благати
to preset preset preset заздалегідь встановлений
to proofread proofread proofread коректувати
to prove proved proven / proved доводити
to put put put класти

Q

to quick-freeze quick-froze quick-frozen швидко заморожувати
to quit quit quit виходити

R

to read read read читати
to relay relaid relaid змінювати
to remake remade remade перероблювати
to repay repaid repaid віддячувати
to resell resold resold перепродавати
to reset reset reset перезавантажувати
to retell retold retold переказувати
to rewind rewound rewound перемотувати
to rid rid rid позбавлятися
to ride rode ridden їхати
to ring rang rung дзвонити
to rise rose risen підніматись
to roughcast roughcast roughcast намічати
to run run run бігти

S

to saw sawed sawed / sawn пилити
to say said said казати
to see saw seen бачити
to seek sought sought шукати
to sell sold sold продавати
to send sent sent надсилати
to set set set встановлювати
to sew sewed sewn / sewed шити
to shake shook shaken трясти
to shave shaved shaved / shaven голитися
to shear sheared sheared / shorn стригти
to shed shed shed проливати
to shine shined / shone shined / shone світитися
to shit shit / shat / shitted shit / shat / shitted гадити
to shoot shot shot стріляти
to show showed shown / showed показувати
to shrink shrank shrunk стискати
to shut shut shut закривати
to sight-read sight-read sight-read читати з аркуша
to sing sang sung співати
to sink sank sunk опускатися
to sit sat sat сидіти
to slay slew slain вбивати
to sleep slept slept спати
to slide slid slid ковзати
to sling slung slung кидати
to slink slunk slunk крастися
to slit slit slit розрізати
to smell smelt smelt пахнути
to sneak sneaked / snuck sneaked / snuck крастися
to sow sowed sown засівати
to speak spoke spoken розмовляти
to speed sped sped прискорювати
to spell spelt spelt зачаровувати
to spend spent spent витрачати
to spill spilt spilt проливати
to spin spun spun крутити
to spit spit / spat spit / spat плювати
to split split split розділяти
to spoil spoilt/spoiled spoilt/spoiled псувати
to spoon-feed spoon-fed spoon-fed годувати з ложечки
to spread spread spread поширюватися
to spring sprang sprung виникати
to stand stood stood стояти
to steal stole stole красти
to stick stuck stuck прикріплювати
to sting stung stung жалити
to stink stank stunk смердіти
to strew strewed strewn посипати
to stride strode stridden крокувати
to strike struck stricken вдаряти
to string strung strung зав’язувати
to strive strove striven досягати
to sublet sublet sublet передавати в суборенду
to sunburn sunburnt sunburnt загоряти
to swear swore sworn клястися
to sweat sweat sweat пітніти
to sweep swept swept підмітати
to swell swelled swollen надуватися
to swim swam swum плисти
to swing swung swung гойдати

T

to take took taken брати
to teach taught taught вчити
to tear tore torn рвати
to telecast telecast telecast передавати по телебаченню
to tell told told розповідати
to test-drive test-drove test-driven випробовувати
to test-fly test-flew test-flown проводити випробування
to think thought thought думати
to throw threw thrown кидати
to thrust thrust thrust штовхати
to tread trod trodden вступати
to typeset typeset typeset набирати (текст)
to typewrite typewrote typewritten набирати на машинці

U

to unbend unbent unbent розгинати
to unbind unbound unbound звільняти
to unclothe unclothed / unclad unclothed / unclad роздягатися
to underbid underbid underbid збивати ціну
to undercut undercut undercut підсікати
to underfeed underfed underfed недоїдати
to undergo underwent undergone зазнавати
to underlie underlay underlain лежати в основі
to undersell undersold undersold продешевити
to understand understood understood розуміти
to undertake undertook undertaken вживати (заходів)
to underwrite underwrote underwritten гарантувати
to undo undid undone відміняти
to unfreeze unfroze unfrozen розморожувати
to unhang unhung unhung знімати
to unhide unhid unhidden вивести
to unknit unknit unknit розпускати
to unlearn unlearnt unlearnt відучитися
to unsew unsewed unsewn розпорювати
to unstick unstuck unstuck відклеювати
to unstring unstrung unstrung розхитувати
to unweave unwove unwoven розплутувати
to unwind unwound unwound відпочивати
to uphold upheld upheld підтримувати
to upset upset upset засмучувати

W

to wake woke woken прокидатися
to waylay waylaid waylaid підстерегти
to wear wore worn одягати
to weave wove woven ткати
to wed wed wed одружуватися
to weep wept wept плакати
to wet wet wet вимочувати
to win won won вигравати
to wind wound wound вертіти
to withdraw withdrew withdrawn виводити
to withhold withheld withheld утримувати
to withstand withstood withstood протистояти
to wring wrung wrung вичавлювати
to write wrote written писати

Як ви можете бачити, закінчення у багатьох слів є однаковими (-en, -ug і т.д.). Тому ви можете розбити неправильні дієслова англійської мови за закінченнями і вивчати їх саме за цим параметром. У будь-якому випадку, наша таблиця неправильних дієслів завжди вам буде в нагоді!Схожі матеріали:

👁 3293
Категорія: Англійська мова
Теги: Англійська мова, дієсловаВсього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ


Як роздягнутися перед чоловіком - прийом...

/_pu/70/85268573.jpg

Киста почки – что это за патология и ког...

/_pu/70/93957636.jpg

Як зменшити споживання палива та не нашк...

/_pu/70/71641371.jpg

Чим підгодувати озимий часник у травні, ...

/_pu/70/01941177.jpg

Стрижки з дуже коротким чубчиком: кому й...

/_pu/70/39064184.jpg

Як романтичні фільми руйнують наше уявле...

/_pu/69/91573937.jpg

Як вдало посіяти помідори?

/_pu/70/16157690.jpg

Чи бувають у чоловіків множинні оргазми ...

/_pu/70/36689841.jpg

Декілька помилок дачників, через які пол...

/_pu/70/57110181.jpg

Що в жодному разі не можна робити з цибу...

/_pu/70/15989450.jpg

Ознаки дефіциту вітаміну Е: які продукти...

/_pu/70/82487730.jpg

Диспареунія: що робити, якщо відчуваєтьс...

/_pu/70/06587070.jpg