ОРГАНИ ВЛАДИ

 
Поиск:   

    

Структурні підрозділи та основні завдання Гребінківської районної державної адміністрації

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Основні завдання:
   - забезпечення діяльності районної держадміністрації щодо комплексного соціально-економічного розвитку території та реалізації державної політики у визначених законодавством сферах управління;

   - підготовка проектів перспективних та поточних планів роботи, основних заходів районної державної адміністрації, узагальнення пропозицій заступників голови, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, сприяння їх реалізації;

   - проведення в межах компетенції необхідної роботи щодо  формування кадрового резерву апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації. Підготовка документів для організації стажування, призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату, керівників управлінь і відділів;

   - вивчення стану роботи, контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень, підготовка з цих питань відповідних довідок, пропозицій та інших матеріалів.

загрузка...

--------------------------------------------------------------------------------

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

Основні завдання:
   - організація системи ведення діловодства та єдиного порядку роботи з документами в апараті райдержадміністрації, за винятком документів. які містять інформацію, що належить до таємної та звернень громадян;

   - надання методичних рекомендацій в питаннях ведення діловодства в управліннях, відділах. інших структурних підрозділах районної державної адміністрації. органах місцевого самоврядування;

   - забезпечення опрацювання розпоряджень голови райдержадміністрації, протоколів колегії райдержадміністрації, їх належне оформлення та зберігання протягом визначеного терміну;

   - сприяння органам. що здійснюють управління в архівній сфері, реалізації державної політики в галузі архівної справи;

   - здійснення у взаємодії з іншими відділами апарату райдержадміністрації організаційно-технічного (матеріального) забезпечення заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації та його заступниками.

--------------------------------------------------------------------------------

Сектор з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

Основні завдання:
   - аналіз та прогнозування розвитку суспільно-політичних процесів у районі;

   - узагальнення громадської думки та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснення оцінки можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень;

   - аналіз,  узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі регіону;

   - підготовка голові райдержадміністрації інформаційно - аналітичних матеріалів та внесення пропозицій щодо формування і реалізації внутрішньої політики;

   - організація підготовки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції сектору;

   - аналіз діяльності політичних партій та громадських організацій, розробка пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію голови райдержадміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями у справі здійснення соціально - економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства.

--------------------------------------------------------------------------------

Сектор контролю апарату райдержадміністрації
 
Основні завдання:
   - здійснення контролю за виконанням законів України. актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Глави Адміністрації Президента України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації, а також аналізу причин виникнення порушень у виконання вимог зазначених документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;

   - підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань виконання актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень, доручень голови облдержадміністрації, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації;

   - інформування голови райдержадміністрації про стан виконання актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади;

   - підготовка проектів розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції сектору.

--------------------------------------------------------------------------------

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації
 
Основні завдання:
- здійснення правового забезпечення діяльності голови райдержадміністрації, його заступників та апарату райдержадміністрації;

- організація  правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів управліннями, відділами районної державної адміністрації.

--------------------------------------------------------------------------------

Відділ фінансово - господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

Основні завдання:
- забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку у відповідності з інструкцією по бухгалтерському обліку в установах, які фінансуються з державного бюджету;

- здійснення контролю за збереженням основних засобів, малоцінного та швидкозношуючого інвентарю і інших матеріальних цінностей в місцях їх зберігання і експлуатації.

--------------------------------------------------------------------------------

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної  роботи апарату райдержадміністрації
 
Основні завдання:
   - здійснення забезпечення виконання законів України, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

   - забезпечення планування, організації і контролю за мобілізаційною підготовкою відповідних галузей  економіки, ведення секретного діловодства:

  - здійснення  контролю за станом режиму секретності в райдержадміністрації.

 --------------------------------------------------------------------------------

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

Основні завдання:
   - забезпечення ведення автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи, призначеної для зберігання та обробки даних, які містять відомості про громадян України, які мають право голосу на виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, для всеукраїнських та місцевих референдумів;

   - здійснення складання та уточнення списків виборців на виборчих дільницях;

   - взаємодія у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян і окремими громадянами.

 --------------------------------------------------------------------------------

Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації

Основні завдання:

   - здійснення реалізації державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідація їх наслідків;

   - розробка та  реалізація заходів щодо підтримання готовності органів управління і сил цивільної борони до дій за призначенням у мирний час та на особливий період;

   - здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, створення і впровадження сучасних інформаційних технологій та банків даних з питань захисту населення і реабілітації територій, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи.

--------------------------------------------------------------------------------

Відділ у справах сім"ї та молоді райдержадміністрації

Основні завдання:

   - забезпечення на відповідній території реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок і сім’ї;

   - виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей, молоді , жінок і сім’ї, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, запобігання насильству в сім’ї, торгівлі людьми, організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

   - координація діяльності місцевих органів виконавчої влади ь органів місцевого самоврядування стосовно дітей, молоді .жінок і сім’ї;

   - сприяння діяльності жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій.

--------------------------------------------------------------------------------

Служба у справах дітей райдержадміністрації


 Основні завдання:
   - здійснення державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячої бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;

   - визначення пріоритетних напрямів у захисту прав неповнолітніх, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед неповнолітніх на відповідній території;

   - розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища і соціального захисту неповнолітніх, забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання бездоглядності та вчиненню ними правопорушень, усунення причин, що породжують ці явища, а також здійснення контролю за виконанням цих заходів;

   - координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них;

   - формування громадської думки щодо поліпшення становища неповнолітніх, профілактики їх правопорушень, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх.

--------------------------------------------------------------------------------

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства

Основні завдання:
   - реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури;

   - аналіз стану містобудування та території району, організація розроблення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку містобудівних програм, центральних планів населених пунктів.
Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій та забудови населених пунктів району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

   - забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, правил забудови населених пунктів району;

   - організація у межах своїх повноважень охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури та містобудування.

Архівний відділ

Основні завдання:
   - реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодства на території району;

   - координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;

   - внесення до національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

   - здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

--------------------------------------------------------------------------------

Управління економіки райдержадміністрації

Основні завдання:
    - реалізація державної економічної політики та її регіональних напрямів;

   - сприяння комплексному економічному і соціальному розвиткові району, вдосконаленню розміщення продуктивних сил, розвиткові міжрегіональних та міждержавних економічних зв’язків;

   - сприяння ефективному проведенню економічних реформ, забезпечення раціонального використання виробничо-технічного,  наукового потенціалу району, його природних, трудових і фінансових ресурсів.

--------------------------------------------------------------------------------

Фінансове управління райдержадміністрації
 
Основні завдання:
   - здійснення разом з іншими органами виконавчої влади аналізу сучасної економічної та фінансової ситуації в районі, а також перспективи її розвитку;

   - розроблення проекту районного бюджету, контроль за дотриманням в установленому порядку виконання районного бюджету, складання звіту про виконання районного бюджету та зведеного бюджету району;

   - забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально – економічного розвитку району;

   - участь у розробленні заходів, спрямованих на формування і реалізацію активної інвестиційної політики, розробленні і фінансуванні програм економічного розвитку району.

--------------------------------------------------------------------------------

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
 
Основні завдання:
   - забезпечення в медах своїх повноважень дотримання законодавства про працю та зайнятість населення, про соціальне страхування та пенсійне забезпечення, здійснення соціального обслуговування населення;

   - удосконалення форм і засад соціального партнерства,, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;

   - призначення та виплата державних пенсій, а після передачі функцій з контролю та за призначенням і виплатою пенсій та призначення і виплата соціальних пенсій;

   - призначення та виплата соціальних допомог, встановлених законодавством, призначення та надання субсидій для відшкодування витрат, на оплату житлово - комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

--------------------------------------------------------------------------------

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації


Основні завдання:
   - організація виробництва і закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства для регіональних потреб;

   - економічний аналіз та прогнозування стану розвитку сільського господарства, харчової та переробної промисловості на рівні району;

   - здійснення моніторингу аграрної реформи, сприяння демонополізації виробництва і розвитку конкуренції, розвиток ринкової інфраструктури, створення рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в агропромисловому виробництві, надання методологічної допомоги сільськогосподарським підприємствам у процесі їх реформування;

   - забезпечення виконання державних та регіональних програм соціального розвитку села.

--------------------------------------------------------------------------------

Відділ освіти райдержадміністрації
 
Основні завдання:
   - реалізація державної політики галузі освіти з урахуванням особливостей соціально - культурного середовища району;

   - створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;

   - здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах території району і належать до сфери управління державної адміністрації та координація діяльності цих навчальних закладів.
Зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;

   - аналіз стану освіти в районі , прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;

   - організація навчально - методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

   - контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району.

--------------------------------------------------------------------------------

Відділ культури та туризму райдержадміністрації

 
Основні завдання:

   - забезпечення та території району свободи творчості, вільного розвитку культурно - мистецьких процесів, професійної та самодіяльної творчості;

   - збереження національно - культурної самобутності, народних традицій та звичаїв, забезпечення охорони пам’яток історії та культури;

   - прогнозування і визначення перспектив комплексного розвитку мережі різних за видами діяльності і формою власності закладів, підприємств та організацій культури;

   - проведення роботи по естетичному вихованню дітей та юнацтва, розвитку їх музичної, художньої, хореографічної освіти, формування здорових потреб і високих естетичних смаків.

--------------------------------------------------------------------------------

Відділ розвитку інфраструктури райдержадміністрації


Основні завдання:
   - забезпечення реалізації державної політики у  сфері промисловості, електроенергетичному  і нафтогазовому комплексах, галузях транспорту та зв'язку;

   - проведення конкурсів на визначення перевізників пасажирів на приміських та внутрішньорайонних автобусних маршрутах, координація і взаємодія усіх видів транспорту;

   - розробка  заходів щодо ефективної і якісної роботи транспортної системи району;

   - забезпечення реалізації державної політики у сфері видачі документів дозвільного характеру, організація  співпраці представників місцевих дозвільних органів у сфері видачі документів дозвільного характеру;

   - здійснення організаційних заходів щодо  стабілізації роботи і сприяння нарощуванню обсягів  виробництва  підприємствами промисловості, паливно-енергетичного  комплексу, галузей транспорту та зв’язку.

----------------------------------------------------------------------------------

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

Основні завдання:
   - забезпечення реалізації державної політики в  галузі  охорони здоров'я, прогнозування розвитку  мережі  закладів охорони здоров'я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

   - здійснення заходів,  спрямованих на  запобігання  інфекційним захворюванням, епідеміям і на їх ліквідацію, організація надання   медико-санітарної  допомоги  населенню;

   - забезпечення виконання  актів  законодавства в галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження      навколишнього      природного     середовища     і санітарно-епідемічного благополуччя населення,  а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров'я, стандартів   медичного   обслуговування.

------------------------------------------------------------------------------------

Відділ  з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації


Основні завдання:

   - забезпечення  реалізації державної політики  на районному рівні з питань фізичної культури та спорту. Розробка та реалізація  заходів, спрямованих на подальший розвиток фізичної культури та спорту, забезпечення  підготовки та проведення  спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів, участь  спортсменів у спортивних змаганнях різних рівнів;

   - координація діяльності  структурних підрозділів  районної державної адміністрації  з реалізації  фізкультурно-спортивної програми;

   - порушення в установленому порядку  клопотання про  нагородження спортсменів, тренерів та фахівців  фізичної культури та спорту, призначення державних стипендій  видатним діячам  фізичної культури та спорту;

   - забезпечення виконання  соціальних програм  і заходів з питань фізичної культури та спорту, забезпечення збереження  існуючої мережі фізкультурно-спортивних клубів, секцій, груп, сприяє створенню нових форм оздоровлення населення, розвитку  самодіяльного масового спорту ( спорту для всіх);

   - здійснення роботи  із залучення  позабюджетних коштів  до реалізації програм  та заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту.

ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ


Що таке база для нігтів та її види

/_pu/70/69796992.jpg

Експерти рекомендують завжди возити з со...

/_pu/70/16389617.jpg

Прозора жіноча спідня білизна - гарні ко...

/_pu/70/70398749.jpg

Розмова під час сексу: довіра, повага та...

/_pu/70/98776348.jpg

Депиляция – эффективное удаление нежелат...

/_pu/70/77533039.jpg

Коли надмірне хвилювання заважає чоловік...

/_pu/70/14881768.jpg

Які існують стилі сексуальної нижньої бі...

/_pu/70/85115414.jpg

Як розвантажити шлунок після новорічних ...

/_pu/69/84788078.jpg

Киста почки – что это за патология и ког...

/_pu/70/93957636.jpg

Як зменшити споживання палива та не нашк...

/_pu/70/71641371.jpg

Названо кулінарні помилки, які шкодять з...

/_pu/70/66948202.jpg

Як романтичні фільми руйнують наше уявле...

/_pu/69/91573937.jpg